Orchidoideae Epidendroideae Spiranthoideae

Platanthera
Cephalanthera
Spiranthes
Dactylorhiza Epipactis    
Gymnadenia Limodorum    
Orchis e Aceras Neottia    
Anacamptis Corallorhiza    
Serapias        
Ophrys        
Himantoglossum